بيا يك گنج پيدا كنيم

mit freundlicher Genehmigung © Janosch film & medien AG, Berlin

ترجمه: نسیم حاجی‌بیک

ویراستار: مرال دهقانى

با اجازه رسمی از شرکت فیلم و رسانه یانوش برلین

 

يك روز صبح خرس كوچولو مثل هر روز كنار رودخانه رفت تا براى شام ماهى صيد كند. ولى با وجودى كه همه روز سعى كرد، موفق نشد