اوه پاناما چه زیباست

mit freundlicher Genehmigung © Janosch film & medien AG, Berlin

 

نگرش و نقاشی: یانوش

ترجمه: مریم کریمی

نشر گردون برلین

با اجازه رسمی از شرکت فیلم و رسانه یانوش برلین و

نشر گردون برلین