کتابهای صوتی

ادبیات فارسی


داستان‌های این بخش از دل ادبیات فارسی انتخاب شده‌اند. این داستان‌ها از مثنوی مولوی‌، شاهنامه و سایر متون فارسی انتخاب شده و برای کودکان به متن روان نوشته شده‌اند. برای اینکه بچه‌ها بتوانند بهتر با این داستان‌ها ارتباط برقرار کنند، برخی‌ از آنها در دنیای مدرن امروزی بازنویسی شده‌اند

چرخ برفت

شیر و خرگوش

شير بى يال و دم


افسانه

افسانه فصل مهمی‌ از داستان‌های کودکان را در بر‌می‌گیرد. قوه تخیّل کودکان با خواندن افسانه جان مگیرد و رشد می‌کند. در دنیای افسانه‌ها همه‌چیز ممکن است. داستانهای این بخش از افسانه‌های معروف برادران گریم، هانس کریستیان اندرسون و سایر نویسندگان معتبر دنیا انتخاب شده‌اند. برخی‌ از داستان‌ها مطابق فرهنگ ایرانی‌ و با توجه به روحیه لطیف کودکان بازنویسی و بازگو شده‌اند.

حسنک خوشبخت

نوازنده های عشق آباد

لباس جديد پادشاه


شخصیت‌های مشهور ایرانی

بسیاری از دختران و پسران ایرانی‌ دنیا را به دنیای بهتری تبدیل کرده‌اند. ما در این بخش آنها و دستا‌وردشان را به شما معرفی‌ می‌کنیم. هدف این است که کودکان با آشنایی با زندگینامهٔ این پیشروان، آیندهٔ خود را در دست بگیرند و تواناییهای خود را بهتر بپرورند.

مریم میرزاخانی


داستانهای جهانی

در این بخش بهترین داستانهای جهانی‌ برای بچه‌ها به فارسی ترجمه و خوانده شده است.

بيا يك گنج پيدا كنيم

اوه پاناما چه زیباست