مریم میرزاخانی

تنظیم: نغمه حاجی‌بیک

ویراستار: مرال دهقانى

با تشکر از: خیریه بیگم حایری زاده  و مانیا ملکی

نقاشی: نسیم حاجی‌بیک

گوينده: فرزانه دعوتى

 

یکی بود یکی نبود. زیر گنبد کبود دختری بود به اسم مریم که با خانواده اش در تھران زندگی می کرد. مریم عاشق کتاب بود. او در بین ھمه کتاب ھایی که می خواند زندگینامه زنان بزرگ تاریخ مثل ھلن کلر و مادام کوری برایش جذاب تر بود. شور و شوقی که آنھا برای کارھا و اھدافشان داشتند برای مریم خیلی جالب بود.

 


نظرتان در مورد این داستان چیست؟

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

نقاشی را در خانه چاپ کن و با رنگ‌های دلخواهت رنگش کن

Download
داده‌ی نقاشی- مریم میرزاخانی
Maryam_Mirzakhani_tobepainted_awastan201
JPG Bild 469.7 KB